Vedtægter

Vedtægter for Legacy eRacing

§1 Foreningens navn
1 Legacy eRacing

§2 Foreningens hjemsted
2 På formandens bopæl

§3 Foreningens formål
3 Sim racing

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål og acceptere reglerne der fremgår af hjemmesiden kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar ved en forsamling på gruppechat hvor formanden har ordet.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
5.4 Stemmeret Alle fremmødte medlemmer på chat har stemmeret.
5.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden udsendes i henhold til 5.3

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30% af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen kan spørge medlemmer om en ekstraordinær situation. Beslutning opnås ved 66% flertal af medlemmerne i den tilhørende kategori.
7.3 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand, kasserer og en sekretær.
7.4 Flertal i bestyrelsen tegner i enighed for nye tiltag i foreningen.
7.5 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges
7.6 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret følger datoen for generalforsamling.
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden, eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtægter vedtaget d. 4. marts 2020